Có 10 đơn hàng thực tập sinh mới

Thông báo tuyển 4 nữ điều dưỡng- Glodeco
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-4-nu-dieu-duong-glodeco/

Thông báo tuyển 3 nam đơn hàng đóng gói công nghiệp- Minatotame
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-3-nam-don-hang-dong-goi-cong-nghiep-minatotame/

Thông báo tuyển 2 nam đơn hàng mộc cốp pha – Minatotame
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-2-nam-don-hang-moc-cop-pha-minatotame/

Thông báo tuyển dụng 2 nam xây trát – FUTURELINK
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-xay-trat-futurelink/

Thông báo tuyển dụng 2 nữ kiểm tra đóng gói sản phẩm – FUTURELINK
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-kiem-tra-dong-goi-san-pham-futurelink/

Thông báo tuyển 3 nữ chế biến thực phẩm- FUTURELINK
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-3-nu-che-bien-thuc-pham-futurelink/

Thông báo tuyển 4 nam sản xuất thùng giấy – FUTURELINK
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-4-nam-san-xuat-thung-giay-futurelink/

Thông báo tuyển 2 thợ hàn – FUTURELINK
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-2-tho-han-futurelink/

Thông báo tuyển dụng 3 nam chế biến hải sản, phân loại cỡ cá trong nhà máy – Glodeco
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-che-bien-hai-san-phan-loai-co-ca-trong-nha-may-glodeco/

Thông báo tuyển 4 nam sản xuất thùng giấy- Futurelink
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-4-nam-san-xuat-thung-giay-futurelink-2/