Đặc điểm đơn hàng

10 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Thử việc đầy đủ chế độ"

Đặc điểm đơn hàng

Tuyển Kỹ Sư Lập Trình Web
Kỹ sư

Công ty
Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Bảo trì và phát triển hệ thống
Kỹ sư

Công ty
Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Quản lý xây dựng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Bảo dưỡng xe
Kỹ sư

Công ty
Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

kỹ sư IT
Kỹ sư

Công ty
Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

kỹ sư phát triển thiết kế
Kỹ sư

Công ty
Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

2 KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ
Kỹ sư

Công ty
Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Kĩ sư Quản lý thi công
Kỹ sư

Công ty
Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Bảo trì máy in
Kỹ sư

Công ty
Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Kỹ sư phát triển thiết kế
Kỹ sư

Công ty
Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Thiết kế
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết