Đặc điểm đơn hàng

12 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Thử việc đầy đủ chế độ"

Đặc điểm đơn hàng

Bảo dưỡng xe
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
Địa điểm Gunma
Tư cách lưu trú Kỹ sư

kỹ sư IT
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Gunma
Tư cách lưu trú Kỹ sư