Có 9 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEI -LẮP RÁP CÁC BỘ PHẬN MÁY
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-lap-rap-cac-bo-phan-may/

TOKUTEI -LẮP RÁP, HOÀN THIỆN L.K NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-lap-rap-hoan-thien-l-k-nhua/

TOKUTEI -LẮP RÁP MÁY MÓC
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-lap-rap-may-moc/

TOKUTEI – ĐÚC CÁC SẢN PHẨM NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-duc-cac-san-pham-nhua/

TOKUTEI – SƠN SẢN PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-son-san-pham/

TOKUTEI -HÀN MÁY BIẾN ÁP
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-han-may-bien-ap/

TOKUTEI -HÀN MÁY XÚC
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-han-may-xuc/

TOKUTEI – ĐÚC KHUÔN LK MÁY MÓC CHI TIẾT
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-duc-khuon-lk-may-moc-chi-tiet/

TOKUTEI -GIA CÔNG DẬP LK MÁY MÓC CHI TIẾT
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-gia-cong-dap-lk-may-moc-chi-tiet/