Có 8 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 8 NAM ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-8-nam-don-hang-nong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM 3 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-3-nu-don-hang-nong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-nong-nghiep-3/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-5-nu-don-hang-che-bien-do-an-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 15 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-15-nu-don-hang-che-bien-do-an-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NỮ ĐƠN HÀNG MAY
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-5-nu-don-hang-may/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-han-ban-tu-dong/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 15 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-15-nu-don-hang-che-bien-do-an-san-2/