Có 8 đơn hàng thực tập sinh mới

TUYỂN 2 NAM ĐƠN THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-2-nam-don-thi-cong-may-xay-dung/

TUYỂN 1 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-1-nu-don-hang-nong-nghiep/

TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG MAY
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-10-nu-don-hang-may/

TUYỂN 3 NAM ĐƠN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-3-nam-don-thuy-san-khong-gia-nhiet/

TUYỂN 2 NAM ĐƠN CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-2-nam-don-che-bien-thuy-san-khong-gia-nhiet/

TUYỂN 12 NỮ ĐƠN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-12-nu-don-che-bien-thuc-pham/

TUYỂN 4 NỮ ĐƠN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-4-nu-don-che-bien-thuc-pham/

TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-3-nam-don-hang-xay-dung/