Có 7 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-lap-dat-duong-ong/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NỮ ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-5-nu-don-hang-san-xuat-linh-kien-o-to-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG KIỂM TRA SẢN PHẨM NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nu-don-hang-kiem-tra-san-pham-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nu-don-hang-lap-rap-linh-kien-dien-tu-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG KIỂM TRA LINH KIỆN Ô TÔ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nu-don-hang-kiem-tra-linh-kien-o-to-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-don-hang-san-xuat-linh-kien-dien-tu-2/