Có 7 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEI – LÀM MÌ UDON, SOBA
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-lam-mi-udon-soba/

TOKUTEI – ĐÚC KIM LOẠI
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-duc-kim-loai/

TOKUTEI – LÀM ĐẬU PHỤ
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-lam-dau-phu/

TOKUTEI – VẬN HÀNH MÁY
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-van-hanh-may-2/

TOKUTEI – SẢN XUẤT BẢNG MẠCH IN
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-san-xuat-bang-mach-in/

TOKUTEI – SẢN XUẤT BẢNG MẠCH
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-san-xuat-bang-mach/

TOKUTEI – ÉP DẬP
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-ep-dap/