Có 6 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEIGINOU- DẬP KIM LOẠI
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-dap-kim-loai/

TOKUTEIGINOU- CHẾ TẠO BỘ PHẬN MÁY BƠM CHÂN KHÔNG
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-che-tao-bo-phan-may-bom-chan-khong/

TOKUTEIGINOU- VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-van-hanh-day-chuyen-san-xuat/

TOKUTEIGINOU- KIỂM TRA TRỰC QUAN CÁC BỘ PHẬN
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-kiem-tra-truc-quan-cac-bo-phan/

TOKUTEIGINOU- LẮP RÁP THIẾT BỊ
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-lap-rap-thiet-bi/

TOKUTEIGINOU- LẮP RÁP VÀ HOÀN THIỆN
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-lap-rap-va-hoan-thien/