Có 6 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-chong-tham/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG 2 NAM THÁO DỠ CÔNG TRÌNH VÀ LẮP GIÀN GIÁO
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-don-hang-2-nam-thao-do-cong-trinh-va-lap-gian-giao/

THÔNG BÁO TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-10-nu-don-hang-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-2-nam-don-hang-lap-dat-thiet-bi-dien/

THÔNG BÁO TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-6-nu-don-hang-nong-nghiep-chan-nuoi/

THÔNG BÁO TUYỂN 3 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY GIỐNG
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-3-nu-don-hang-nong-nghiep-cay-giong/