Có 9 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEI-LÀM BÁNH A00081
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-lam-banh-a00081/

TOKUTEI – CƠM HỘP A00083
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-com-hop-a00083/

TOKUTEI – LÀM ĐẬU PHỤ, MÓN ĂN KÈM A00084
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-lam-dau-phu-mon-an-kem-a00084/

TOKUTEI – ÉP DẬP LINH KIỆN Ô TÔ A00085
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-ep-dap-linh-kien-o-to-a00085/

TOKUTEI – ÉP DẬP KIM LOẠI A00086
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-ep-dap-kim-loai-a00086/

TOKUTEI – VẬN HÀNH MÁY TIỆN NC A00087
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-van-hanh-may-tien-nc-a00087/

TOKUTEI – SƠN A00079
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-son-a00079/

TOKUTEI – GIA CÔNG BỘ PHẬN THỦY LỰC A00078
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-gia-cong-bo-phan-thuy-luc-a00078/

TOKUTEI – VẬN HÀNH MÁY A00047
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-van-hanh-may/