Có 6 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEI – THIẾT KẾ MÁY MÓC
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-thiet-ke-may-moc/

TOKUTEI – LÀM THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-lam-thuc-pham-dong-lanh/

TOKUTEI – XỬ LÝ BỀ MẶT MẠ
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-xu-ly-be-mat-ma/

TOKUTEI – CHO BỘ PHẬN VÀO MÁY VÀ ẤN NÚT
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-cho-bo-phan-vao-may-va-an-nut/

TOKUTEI – THAO TÁC MÁYHOÀN THIỆN LÕI
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-thao-tac-may%e3%83%bbhoan-thien-loi/

TOKUTEI – VẬN HÀNH MÁYHOÀN THIỆN S.PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-van-hanh-may%e3%83%bbhoan-thien-s-pham/