Có 6 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEI – LÀM CÁC MÓN ĂN PHỤ
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-lam-cac-mon-an-phu/

TOKUTEI – CƠM HỘP
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-com-hop/

TOKUTEI CƠM HỘP CHO VIỆN DƯỠNG LÃO
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-com-hop-cho-vien-duong-lao/

TOKUTEI- HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-han-ban-tu-dong-2/

TOKUTEI – SƠN
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-son/

TOKUTEI – LẮP RÁP GHẾ LÁI MÁY XÚC
https://mintoku.vn/vieclam/tokutei-lap-rap-ghe-lai-may-xuc/