Có 5 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 8 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-8-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham-4/

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG DỆT

https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-det/

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ

https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-gia-cong-co-khi-2/

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG MAY

https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-may-2/

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-san-xuat-linh-kien-dien-tu/