Có 5 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEIGINOU-VẬN HÀNH MÁY LINH KIỆN
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-van-hanh-may-linh-kien-2/

TOKUTEIGINOU- LẮP RÁP LINH KIỆN MÁY CHI TIẾT
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-lap-rap-linh-kien-may-chi-tiet/

TOKUTEIGINOU- LÀM SẢN PHẨM NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-lam-san-pham-nhua/

TOKUTEIGINOU- ĐO, KIỂM TRA BỘ PHẬN ĐỘNG CƠ
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-do-kiem-tra-bo-phan-dong-co/

TOKUTEIGINOU- SỬ DỤNG TÔ VÍT ĐIỆN ĐỂ LẮP RÁP
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-su-dung-to-vit-dien-de-lap-rap/