Có 4 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEIGINOU – SƠN BỘ PHẬN MÁY MÓC XÂY DỰNG
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-son-bo-phan-may-moc-xay-dung/

TOKUTEIGINOU – GIA CÔNG BỘ PHẬN MÁY XÂY DỰNG
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-gia-cong-bo-phan-may-xay-dung/

TOKUTEIGINOU – GIA CÔNG CHI TIẾT BỘ PHẬN MÁY
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-gia-cong-chi-tiet-bo-phan-may/

TOKUTEIGINOU – CHẾ BIẾN THỊT GÀ
https://mintoku.vn/vieclam/tokuteiginou-che-bien-thit-ga/