Có 24 đơn hàng thực tập sinh mới

TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG SƠN NHÀ
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-3-nam-don-hang-son-nha/

TUYỂN 10 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-10-nam-don-hang-xay-dung-tong-hop/

TUYỂN 5 NAM ĐƠN HÀNG TRÁT VỮA
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-5-nam-don-hang-trat-vua/

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI HÀNH
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-2-nu-don-hang-dong-goi-hanh/

TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG MAY
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-10-nu-don-hang-may-2/

TUYỂN 5 NỮ ĐƠN HÀNG LÀM SẠCH
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-5-nu-don-hang-lam-sach/

TUYỂN 1 NAM ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-1-nam-don-hang-duc-nhua/

TUYỂN 5 NAM NỮ ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-5-nam-nu-don-hang-san-xuat-linh-kien-o-to/

TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-10-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-10-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham-2/

TUYỂN 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-3-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

TUYỂN 20 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-20-nu-don-hang-che-bien-do-an-san/

TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-6-nu-don-hang-che-bien-do-an-san/

TUYỂN 4 NỮ ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY MÓC
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-4-nu-don-hang-kiem-tra-may-moc/

TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-6-nu-don-hang-duc-nhua/

TUYỂN 20 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT BÒ VÀ THỊT LỢN
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-20-nam-don-hang-che-bien-thit-bo-va-thit-lon/

TUYỂN 6 NAM ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-6-nam-don-hang-gian-giao/

TUYỂN 12 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-12-nu-don-hang-dong-goi-cong-nghiep/

TUYỂN 10 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-10-nam-don-hang-che-bien-do-an-san/

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG HOÀN THIỆN
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-2-nam-don-hang-gia-cong-hoan-thien/

TUYỂN 1 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-1-nam-don-hang-gia-cong-kim-loai/

TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG ĐÚC ĐỒ NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-3-nam-don-hang-duc-do-nhua/

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG SƠN
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-2-nam-don-hang-son-2/

TUYỂN 1 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-1-nam-don-hang-gia-cong-kim-loai-2/