Có 16 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG BUỘC SẮT
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-buoc-sat/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CÁN TRÁT XÂY DỰNG
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-can-trat-xay-dung/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CỐP PHA
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-cop-pha/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG THI CÔNG CÙNG MÁY XÂY DỰNG
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-thi-cong-cung-may-xay-dung/

THÔNG BÁO TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-3-nam-don-hang-gian-giao/

THÔNG BÁO TUYỂN 3 NỮ ĐƠN HÀNG BÒ SỮA
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-3-nu-don-hang-bo-sua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nam-don-hang-lai-may-xay-dung/

THÔNG BÁO TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-6-nu-don-hang-duc-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 25 NAM NỮ ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-25-nam-nu-don-hang-duc-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ÉP KIM LOẠI
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-ep-kim-loai/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nu-don-hang-duc-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 30 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ CÁC MÁY ĐIỆN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-30-nu-don-hang-lap-rap-thiet-bi-va-cac-may-dien/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 33 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-33-nam-don-hang-dong-goi-cong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 45 NỮ ĐIỀU KHIỂN, KIỂM TRA MÁY
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-45-nu-dieu-khien-kiem-tra-may/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 7 NAM 3 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-7-nam-3-nu-don-hang-nong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 20 NAM ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-20-nam-don-hang-co-khi/