Có 14 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 45 NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT MÁY
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-45-nam-don-hang-san-xuat-may/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 18 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-18-nu-don-hang-duc-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 18 NAM ĐƠN HÀNG ĐIỀU KHIỂN MÁY
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-18-nam-don-hang-dieu-khien-may/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nam-don-hang-gia-cong-co-khi/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 20 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-20-nu-don-hang-che-bien-do-an-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-che-bien-thuy-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-5/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-3/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-khong-gia-nhiet/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-che-bien-thuy-san-khong-gia-nhiet/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-khong-gia-nhiet-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-che-bien-thuy-san-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-6/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN NGHIỀN THÀNH BỘT
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-nghien-thanh-bot/