Có 14 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM NƯỚC
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-chong-tham-nuoc/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM 16 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nam-16-nu-don-hang-che-bien-do-an-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG HÀN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-han/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG DỰNG GIÀN GIÁO
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-dung-gian-giao/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG TRỒNG HOA TRONG NHÀ KÍNH
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-trong-hoa-trong-nha-kinh/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-nong-nghiep-5/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG TIỆN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-tien/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-5-nu-don-hang-lap-rap-linh-kien/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG SƠN Ô TÔ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-son-o-to/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÚC ĐỒ NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-duc-do-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-lap-rap-linh-kien-dien-tu/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-dong-goi-cong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG IN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-don-hang-in-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC ĐIỆN TỬ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-don-hang-lap-rap-thiet-bi-va-may-moc-dien-tu-2/