14 đơn hàng tuyển dụng mới

Namviet tuyển gia công cơ khí
https://mintoku.vn/vieclam/namviet-tuyen-gia-cong-co-khi-3

Namviet tuyển trông và đóng gói rau trong nhà kính
https://mintoku.vn/vieclam/namviet-tuyen-trong-va-dong-goi-rau-trong-nha-kinh

Namviet tuyển đơn hàng xây dựng
https://mintoku.vn/vieclam/namviet-tuyen-don-hang-xay-dung

Namviet tuyển đơn hàng nội thất
https://mintoku.vn/vieclam/namviet-tuyen-don-hang-noi-that

Namviet tuyển đơn hàng nông nghiệp (hoa cúc)
https://mintoku.vn/vieclam/namviet-tuyen-don-hang-nong-nghiep-hoa-cuc

VOV THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG MẠ
https://mintoku.vn/vieclam/vov-thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-ma

VOV THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 8 Nam+12 NỮ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/vov-ng-8-nam12-nu-don-hang-thuc-pham

VOV THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG ÉP DẬP KIM LOẠI + HÀN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-vov-nam-don-hang-ep-dap-kim-loai-han

VOV THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 8 NỮ ĐƠN HÀNG NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/vov-thong-bao-tuyen-dung-8-nu-don-hang-nhua

VOV THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG HÀN
https://mintoku.vn/vieclam/vov-thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-han

NAMVIET THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
https://mintoku.vn/vieclam/namviet-thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-dong-goi-cong-nghiep

GLODECO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://mintoku.vn/vieclam/glodeco-thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-nong-nghiep

GLODECO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 36 NAM ĐƠN HÀNG TIỆN LINH KIỆN ROBOT
https://mintoku.vn/vieclam/glodeco-thong-bao-tuyen-dung-36-nam-don-hang-tien-linh-kien-robot

GLODECO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐÓNG GÓI
https://mintoku.vn/vieclam/glodeco-thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-che-bien-dong-goi