10 đơn hàng thực tập sinh mới

Thông báo tuyển dụng 4 nữ đơn hàng chế biến thực phẩm
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-don-hang-che-bien-thuc-pham/

Thông báo tuyển dụng 6 nữ cho đơn hàng thực phẩm trong siêu thị
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-cho-don-hang-thuc-pham-trong-sieu-thi-futurelink/

Thông báo tuyển dụng 12 nữ cho đơn hàng thực phẩm
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nu-cho-don-hang-thuc-pham-futurelink/

Thông báo tuyển 20 nam cho đơn hàng lắp đặt hệ thống, vận hành máy
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-20-nam-cho-don-hang-lap-dat-he-thong-van-hanh-may/

FUTURELINK tuyển đơn hàng bảo dưỡng ô tô
https://mintoku.vn/vieclam/futurelink-tuyen-don-hang-bao-duong-o-to/

FUTURELINK tuyển dụng đơn hàng hàn kim loại
https://mintoku.vn/vieclam/futurelink-tuyen-dung-don-hang-han-kim-loai/

FUTURELINK tuyển đơn hàng chống thấm
https://mintoku.vn/vieclam/futurelink-tuyen-don-hang-chong-tham/

GLODECO tuyển đơn hàng sản xuất cơm hộp
https://mintoku.vn/vieclam/glodeco-tuyen-don-hang-san-xuat-com-hop/

Thông báo tuyển 4 nam cho đơn hàng chế biến thực phẩm – Glodeco
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-4-nam-cho-don-hang-che-bien-thuc-pham-glodeco/

Thông báo tuyển 4 năm cho đơn hàng xây dựng – Glodeco
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-4-nam-cho-don-hang-xay-dung-glodeco/